Payment

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์


ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 170-266664-5

ชื่อบัญชี นางสาว เสาวนีย์ วรเกษมสุข

และนางสาววศินี เอี่ยมอังกูร

สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ

ธนาคารกรุงเทพ


ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 962-0-10821-8

ชื่อบัญชี นายอดิศร เอี่ยมอังกูร

สาขา บางแสน

ธนาคารกสิกรไทย


ประเภทออมทรัพย์

เลขที่ 629-2-09449-1

ชื่อบัญชี นางสาววศินี เอี่ยมอังกูร

สาขาฟอร์จูนทาวน์

PayPal


Email : thebeautyrooms7@gmail.com

แจ้งการชำระเงิน